วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ศาลปค.ไฟเขียวรื้อบ้านทะเลหมอกรุกอุทยานแห่งชาติทับลาน


วันที่ 20 ส.ค. ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอของบ้านทะเลหมอกรีสอร์ท อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ที่ขอให้ศาลกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาสั่งระงับการ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของบ้านทะเลหมอกรีสอร์ท ตามคำสั่งของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ในชั้นการไต่สวนยังฟังไม่ชัดเจนว่าคำสั่งของนายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ให้นางวไลลักษณ์ วิชชาบุญศิริ และห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านทะเลหมอก ผู้ฟ้องคดี ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2504 และคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมอนุทยานแห่งชาติที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด อีกทั้งการที่จะพิจารณาว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นเป็น ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาแห่งคดีที่ศาลจะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาแสวงหาข้อ เท็จจริงต่อไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่า ด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ซึ่งไม่อาจมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งในประเด็นดังกล่าวในชั้นนี้ได้

ขณะที่การให้คำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปก็ไม่เป็นเหตุทำ ให้เกิดควยามเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังแก่ผู้ ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดี อาจขอให้ศาลกำหนดให้ชดใช้ค่าเสียหายแทนได้ อีกทั้งปัจจุบันนายเทวินทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้ออกคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีการบุกรุกอุทยานแห่งชาติทับลานที่ได้ ดำเนินคดีอาญาไปแล้วจำนวน 49 รายและมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมทุกคดี หากศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าว อาจทำให้เกิดปัญหาโต้แย้งการออกคำสั่งอื่น ๆ ของนายเทวินทร์ และมีผลกระทบต่อการดูแลรักษาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และเป็นมรดกโลก การให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวย่อมเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของ รัฐหรือแก่บริหารสาธารณะ จึงให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ.

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources