วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

620ผู้ค้าจตุจักร ร้องศาลปกครอง


เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ นายสงวน ดำรงไทย กับพวกรวม 620 คน ได้มอบอำนาจให้นายวิชาญ ดวงฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการแทน กรณียื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอออกคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนที่ศาล มีคำพิพากาษา โดยห้ามมิให้การรถไฟแห่งประเทศไทย นายยุทธนา ทัพเจริญ และนายจรัสพันธ์ วัชโรทัย ผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 ตามลำดับ กระทำการใดอันเป็นการรบกวนการค้าขายของผู้ฟ้องคดีทั้ง 620 คน  เพราะเนื่องจากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องทั้ง 3 ไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่จะกระทำการออกประกาศและแจ้งให้บุคคลใดเข้าทำสัญญาเช่าในแผงค้าขาย ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมอันไม่สุจริต ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 3 ในการสร้างความเดือดร้อน เสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นประชาชน ประกอบอาชีพค้าขายโดยสุจริต

จึงอยากขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 3 ออกประกาศที่ จต.803/2555 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 และห้ามออกประกาศในลักษณะเดียวกันกับประกาศดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 3 แจ้งเพิกถอนประกาศดังกล่าวและรายละเอียดรายชื่อแผงค้าบัญชีแนบท้ายประกาศ ฉบับลงวันที่ 10 ส.ค.55 จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 3 จะมีคำพิพากษาของศาลมาแสดง ว่าศาลได้มีคำพิพากษาให้ขับไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นผู้ค้าแผงค้าในตลาด นัดจตุจักรแล้ว หรือไปจนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้แล้ว ดังนั้นผู้ฟ้องทั้ง 620 คน จึงขอให้ศาลไต่สวนคำร้องนี้เป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินด้วย เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อน เสียหาย อันมิอาจเยียวยาในภายหลังได้

0 - ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ 083-792-5426:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Blog Archive

Design Downloaded from ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามคำแหง บางกะปิ | Free Textures | Web Design Resources